#maybeskillsitsimpossibletoevertellinthissport medias